hoofding BEVER BIEVENE

Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid 

Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje
Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Via deze link  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.”

 

Meer info bij Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be
                     An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be

Klik hier voor gemeente gerelateerde inspraakperiodes

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER 

Het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) -programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving (omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas) en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak

Let wel: de documenten worden steeds digitaal ter beschikking gesteld.  

Het publiek kan zijn opmerkingen per e-mail naar ro@bever-bievene.be of brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen 1547 BEVER – Plaats 10 – 1547 BEVER. 

             Het openbaar onderzoek vindt plaats van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022.