Privacyverklaring in het kader van de GDPR-wetgeving 

Om als gemeente en OCMW van Bever een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. De gemeente en het OCMW van Bever vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR). De gemeente en het OCMW van Bever stelden een Data Protection Officer aan. Deze zal erop toezien dat de data bewaard en verwerkt wordt volgens de regels van de GDPR. 
Contactgegevens : info@bever-bievene.be 

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak;
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

De gemeente en het OCMW van Bever geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, volgens de wettelijke bepalingen.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen.  

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@bever-bievene.be of per brief naar: secretariaat, Plaats 10, 1547 Bever. 

U heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be.