De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Ernstige droogte, die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020, wordt als ramp beschouwd - publicatie 14 juli  

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 verschenen waarbij de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend (Droogte maart-september 2020: schadevergoeding aanvragen | Vlaanderen.be).

Ook de gemeente Bever is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat voor schade, die werd geleden in Bever naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be


Check ZELF de geldigheid van uw rijbewijs bankkaartmodel - publicatie 5 mei 

De burger draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te hernieuwen.

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig, neem contact op met de gemeente om het te hernieuwen.

Rossignol Hilde : 054 51 70 74 - hilde.rossignol@bever-bievene.be