De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Opheffing van het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen 


Actie omtrent orgaandonatie - VTM 

Het VTM programma MAKE BELGIUM GREAT AGAIN roept zoveel mogelijk Vlamingen op zich te registeren als orgaandonor.

Ook de gemeente Bever neemt deel aan deze actie.

Uitzonderlijk kan u hiervoor ook terecht op het gemeentehuis (dienst bevolking) op zondag 23 september van 10u tot 12u.

U kan hiervoor eveneens terecht op het gemeentehuis tijdens de gewone openingsuren.

Voor meer info, surf naar: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie

 


Verkiezingen 2018 

HOE STEM IK GELDIG?

Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst.

Dit kan:

 • Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
 • Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)

Indien u tegelijkertijd een lijststem én één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden.

Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

BIJ VOLMACHT STEMMEN?

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Het volmachtformulier vindt u onderaan deze pagina.

In welke gevallen ?

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid: deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
 2. om beroeps- of dienstredenen: deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever.
 3. om studieredenen: deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt.
 4. omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie.

Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde)na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer .

 1. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.

Wie kan men aanwijzen ?

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

 

MEER INFORMATIE?

Raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken : www.verkiezingen.fgov.be of www.vlaanderenkiest.be  


Verlenging en lichte versoepeling maatregelen ziekte van Newcastle 

De noodmaatregelen die door het FAVV werden genomen, worden vanaf 1 augustus 2018 vervangen door een ministerieel besluit De meeste maatregelen blijven van kracht, maar er zijn wel enkele wijzigingen. Meer informatie en details over deze maatregelen zijn terug te vinden op:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/

De ziekte van Newcastle is voor pluimvee een zeer gevaarlijke ziekte, maar is voor de mens ongevaarlijk. 


A. Zijn vanaf 1 augustus weer toegelaten:

 1. Voor de pluimveehandelaars

  Toegelaten enkel en alleen voor professionele pluimveehandelaars, onder strikte bijkomende voorwaarden:
   
  • de deelname aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten. Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen. Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de
   dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke. Al de nodige documenten vindt u op de website van het FAVV. 
  • de verkoop aan hobbyhouders. 
    
 2. Voor de hobbyhouders

  Het besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders, aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van pluimveehandelaars die voldoen aan strikte voorwaarden.
B. Blijven verboden:
Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders
 
 • het organiseren van niet commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee;
 • het verhandelen van hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders;
 • de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders. Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders
  over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt
  geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die
  niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.

Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat het gebruik van drinkwater verbiedt voor niet noodzakelijke toepassingen. Dit verbod wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. 


Van harte gefeliciteerd aan alle huwelijksjubilarissen ! 

Klik op de foto om te vergroten (foto uit privécollectie)

Juridisch advies 

In het dagelijks leven kan iedereen wel eens te maken krijgen met juridische problemen.
Via de sociale dienst kan je dan gratis een afspraak maken met de jurist. Deze geeft een eerste advies, helpt bij het opstellen van brieven of verzoekschriften, leest contracten na, kan bemiddelen bij schuldeisers of doorverwijzen naar het vredegerecht of een pro-deoadvocaat. De zitdag van de juriste  vindt plaats, om de 2 weken, op woensdag van 9u tot 11u, ENKEL na afspraak met de Sociale Dienst, ten laatste de vrijdag ervoor.  
 
Voor meer informatie omtrent juridische bijstand en je eventuele rechten op een pro-deo advocaat (volledig/gedeeltelijk gratis advocaat) kan je terecht op juridische bijstand.

 


Aanpassingswerken Poreelbeek en evenementenzaal 


De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker breidt haar online dienstverlening uit 

Bij de Kankerlijn kunnen mensen met kanker en hun familie of omgeving anoniem terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over juridische, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.
De Kankerlijn hoort ook graag waar kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving het moeilijk mee hebben. Zo kan het problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

Vanaf maart 2018 kunnen mensen gebruik maken van een online chataanbod op maandag van 9u tot 12u, op woensdag van 14u tot 17u en van 19u30 tot 22u30.

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/brochure_kankerlijn_2018_v6_def.pdf

 


Noodcentrales nu ook bereikbaar via App 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hebben vandaag de applicatie “112 BE” voorgesteld. Via deze app kunnen burgers in nood hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken, via de vaste telefoon of per gsm.

1 app, 3 hulpdiensten

Eens je de app hebt geïnstalleerd op je smartphone, hoef je de noodnummers niet langer te onthouden en kan je die dus ook niet vergeten in een panieksituatie. Eén klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te openen.

Lokalisatie

Dankzij de lokalisatiefunctie in de app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden in een noodsituatie. Op een afgelegen plaats, in een bos of te midden van een ingewikkeld netwerk van autosnelwegen is het vaak moeilijk om uit te leggen waar je je exact bevindt. De app geeft daarom je exacte gps-coördinaten door aan de noodcentrale van zodra er verbinding wordt gemaakt en stuurt daarna om de 30 seconden een update van je positie. Dit kan kostbare tijdswinst opleveren. Als je na het eerste contact met de noodcentrale niet meer reageert, kan die centrale bovendien je smartphone laten rinkelen via de app. Zo kunnen de hulpdiensten je makkelijker terugvinden.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het … 112 seconden om de app “112 BE” te downloaden op je smartphone en je te registreren. Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112 BE”. Na de installatie kan je het icoontje van de app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie. Om je vervolgens ook te registreren in de app moet je een aantal korte vragen beantwoorden.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Meer info: www.112.be


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …