De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Politiezone Pajottenland : maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - update 3 augustus 

- alle wijkkantoren blijven gesloten (onthaaldienst)

- Het "Centraal Onthaal" te Pepingen, Ninoofsesteenweg 114 zal fungeren als enig onthaalpunt binnen onze Politiezone

- Onthaaluren van het "Centraal Onthaal":

Maandag 09u00 - 12u00  en 15u00 - 20u00

Woensdag 15u00 - 20u00

Vrijdag 15u00 - 20u00

Zaterdag 10u00 - 15u00

Appoint is aangepast naar een "zonaal reservatiesysteem" zodoende dat bezoekers hun afspraak zelf kunnen boeken of laten boeken (blauw nummer 054/31.35.01).

De nieuwe link naar Appoint is vanaf nu operationeel: 

 

https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXZVUlZoaDhNWTZaaFRaakdsSUhIaGpmNGQ0U3UzZ0VSQklWMVAzdkdkb1pkL1pSeXhuc3BnbkFMMnh6eXlmSlpxSThaRUF4cUtzclgwRWpWQ0ZKMGRicm9VMmp2NjUrMTg9

 


Persbericht Politiezone Pajottenland - publicatie 30 juli 

De 6 burgemeesters en de politie van zone Pajottenland hebben in onderling overleg een beleidslijn bepaald voor de volgende 4 weken naar aanleiding van de stijgende vrees voor verdere coronabesmetting in het land. In Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen hebben we zeer weinig tot geen probleemgevallen tijdens de voorbije weken en we willen dat voor inwoners en bezoekers van onze unieke regio ook zo houden.

We begrijpen dat nationale en lokale richtlijnen een grote impact hebben op de manier waarop we met mekaar dagelijks omgaan, maar deze solidariteit en verantwoordelijkheid is nodig om een tweede golf te vermijden. De maatregelen die zijn afgesproken gelden tot 31 augustus 2020 en worden daarna versoepeld als we in de goed richting evolueren.

De maatregelen zullen lokaal worden afgekondigd en in een politiebesluit worden opgenomen:

1.We verwachten dat elke burger op de openbare weg en het openbaar domein attent in het bezit is van een mondmasker zodat het op elk moment kan gedragen worden als de sociale afstand van 1,5 meter in het gedrag komt.

2.Kermissen en buurtactiviteiten of feesten met catering worden verboden tot het einde van de maand augustus.

3.Sportactiviteiten zoals wielerwedstrijden, loopwedstrijden en wandeltochten kunnen doorgaan op basis van het protocol door de sector opgesteld. Voor de georganiseerde sportactiviteit moet een vergunning worden aangevraagd. Een concentratie van publiek wordt niet toegestaan.

4.In de horeca wordt de registratieplicht opgevolgd door het systeem waarbij de uitbater per tafel een registratieformulier met telefoon, e-mail of naam bijhoudt in een afgesloten urne. De registratieformulieren worden 14 dagen bijgehouden door de uitbater en moeten worden voorgelegd aan de diensten van contactopsporing en politie.

5.De sportinfrastructuren die over een vergunde horeca-uitbating beschikken worden ook geacht de registratieplicht te respecteren. Wie niet beschikt over een vergunde horeca-uitbating mag eten noch drank aanbieden.

6.Elke gemeente kan bij een lokale uitbraak een verordening opstellen waarbij bijkomende maatregelen worden genomen zoals striktere mondmaskerverplichting, sluiten van infrastructuur, samenscholingsverbod of avondklok…

7.Om de situatie op de voet te volgen worden de besmettingen door de medische eerstelijnszone geregistreerd binnen de regels van privacy om snel op te treden bij plaatsen of groepen waar een fenomeen zich voordoet.

De gemeentebesturen vragen om de beslissingen en maatregelen strikt op te volgen. De politie zal sensibiliserend optreden maar ook regulerend indien nodig. Extra ploegen worden ingezet om de toepassing van de veiligheidsvoorschriften op het terrein te volgen.

Vooral gezond verstand en zin voor verantwoordelijkheid zijn nodig om door deze moeilijke zomerperiode te geraken: samen willen we het Pajottenland coronavrij houden.


Corona-update - publicatie 29 juli 

Corona -update, vanaf woensdag 29 juli! 

👩‍👩‍👧‍👧  Bubbel van 5 personen per gezin. Gedurende 4 weken moeten dit dezelfde 5 personen zijn. Kinderen onder de 12 jaar worden niet inbegrepen in de bubbel!
Extra afstandsbubbel in kader van ééndagsuitstappen en familiebezoeken mag, maar is beperkt tot 10 contacten. Sociale afstand moet telkens bewaard blijven en het dragen van een mondmasker is verplicht! Kinderen tot 12 jaar tellen ook hier niet mee in aantal..

👰🏻 Huwelijken: maximum 10 personen op receptie na plechtigheid

🛒Winkelen moet weer alleen voor maximum 30 minuten!!

✏️Registratieplicht ook bij sportactiviteiten.

😷Mondmaskers niet alleen verplicht op markten, overheidsgebouwen, winkelstraten en drukke wandelgebieden... maar ALTIJD waar de sociale afstand niet bewaard kan blijven en verplicht bij evenementen!

🏐(Sport)evenementen: maximum 100 personen binnen, maximum 200 personen buiten  

#samentegencorona

 

💦💦De gulden regels 💦💦
✅Ben je ziek, blijf dan THUIS
✅Handen regelmatig wassen
✅Afstand houden
✅Mondmaskers op een correcte manier dragen
✅Contacten bijhouden
✅Bubbel van 5 per maand strikt opvolgen!!
✅Vermijd contact met risicogroepen

Zit je nog met vragen, consulteer de website van de VRT : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/coronavirus-antwoord-op-uw-vragen/

 


COVID-19-toeslag: extra steun voor gezinnen met inkomensverlies door coronacrisis - publicatie 7 juli 

Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een inkomensverlies hadden van minstens 10% door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket. Dit is enkel voor gezinnen die reeds een groeipakket ontvangen (kinderbijslag en/of andere financiële tegemoetkomingen). Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen van 15 juni tot en met 31 oktober. Deze aanvraag gebeurt niet automatisch. Indien u denkt hierop recht te hebben, dient u zelf een aanvraag in te dienen.

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met uw betalingsinstelling of via het OCMW.

https://www.groeipakket.be/covid19


Aanplakking ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van huurpanden - publicatie 9 juni 

Om de verhuring van slechte panden op de woningmarkt tegen te gaan zullen vanaf heden alle ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde huurwoningen een aanplakking op de gevel krijgen.

Bij een besluit tot ongeschiktheid krijgt de verhuurder vanaf de datum van het besluit 6 maanden de tijd om de gebreken te herstellen, na deze periode zal de aanplakking gebeuren. Bij een besluit tot onbewoonbaarheid dient de aanplakking onmiddellijk te gebeuren.

De affiche mag pas weggehaald worden van zodra het huurpand terug voldoet aan de basiskwaliteitsnormen en een conformiteitsattest is uitgereikt.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij het woonloket of bij onze technische adviseur Bjorn Cool M:0491/61.26.22  - E: bjorn.cool@3wplus.be.


Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt - publicatie 25 mei 

Dit verbod wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.

 

document Captatieverbod Vlaams-Brabant

De politiezone Pajottenland verkoopt haar verplaatsbare bewakingscamera met toebehoren en een Mercedes Sprinter - publicatie 20 mei 

Voor meer info omtrent de camera : https://www.politie.be/5405/nieuws/verkoop-verplaatsbare-bewakingscamera

Voor meer info omtrent de Mercedes Sprinter : https://www.politie.be/5405/nieuws/verkoop-van-een-voertuig-mercedes-sprinter


Renovatielening provincie Vlaams-Brabant - publicatie 6 mei 

Bij de provincie kan u  een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal € 20.000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie via:

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies

Of de sociaal adviseurs van Woonwinkel Pajottenland

Bart Nachtegael, 0490/11 11 96, bart.nachtegael@3wplus.be

Renaat Bockstael, 0483/27 48 53, renaat.bockstael@3wplus.be

En keuzemenu voor de twee noodnummers vanaf 11 februari 2020 

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.

document Hoe de hulpdiensten contacteren?

De Lijn: aanpassingen aanbod vanaf 6 januari 2020 

Vanaf maandag 6 januari wijzigt De Lijn de dienstregeling en/of reisweg van enkele lijnen. Zo stemmen we ons aanbod o.a. beter af op de schooluren of situatie op de weg. Het overzicht vind je op deze pagina. De wijzigingen zijn alvast zichtbaar in onze routeplanner, wanneer je een datum na 6 januari 2020 ingeeft.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …